CONTACT US

ติดต่อเรา

the vision

วิสัยทัศน์

วางรากฐานทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ความรู้ความเข้าใจในการทำงานและทัศนคติในการทำงาน สู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

the mission

พันธกิจ

 1. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศตามโครงสร้างหลักสูตรเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานและสอดคล้องกับความต้องการของแรงงาน
 2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการทำงานขั้นพื้นฐานให้แก่แรงงานไทยก่อนการไปทำงานตามสถานการณ์จริง
 3. สร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
  เป้าประสงค์
  3.1เพื่อให้ฝีมือแรงงานมีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
  3.2 เพื่อให้ฝีมือแรงงานมีความรู้เข้าใจพื้นฐานในการทำงานมากขึ้น
  3.3 เพื่อให้ฝีมือแรงงานมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานต่างประเทศ
 4. เป้าหมายหลัก: ฝีมือแรงงานไทยได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
 5. ยุทธศาสตร์: ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำงานเบื้องต้น
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทัศนคติที่ดีในการทำงาน
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

MY LOCATION

ติดต่อสมัครเรียน

สมัครเรียน

นักศึกษาสามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้โดยการ กดลิงค์ใบสมัครจากปุ่มด้านล่าง

แผนที่ตั้ง

โรงเรียนพัฒนาอาชีพอุดรธานี หาง่ายๆ ตั้งอยู่ตรงข้ามตลาดรังษิณา ใกล้สี่แยกหมอไพโรจน์  ซอยมธุรส 1 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี